Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

На загальних зборах трудового колективу Комунального закладу «Червоніський  НВК»

 Протокол № __ від «_31__» __08____ 2017 року

Директор НВК                     Н.Г.Цвіркун              

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

 для працівників Комунального закладу «Червонівський НВК»

 Первомайської районної державної адміністрації Харківської області

  І. Загальні положення

Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

У закладі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і тлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчально-виховного процесу.

Трудова дисципліна забезпечується методами  переконання та заохочення до  сумлінної праці.  До  порушників  дисципліни  застосовуються  заходи  дисциплінарного  та громадського впливу.

II. Порядок прийняття та звільнення працівників

1.Працівники приймаються на роботу до комунального закладу «Червонівський НВК»  за

трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

2.При прийнятті на роботу особа, що працевлаштовується, подає трудову книжку, оформлену в установленому порядку, пред'являє паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку; військовозобов'язані пред'являють військовий квиток. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються   керівництвом   і   залишаються   в   особовій   справі   працівника.   Особи,   які приймаються  на роботу  зобов'язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи з дітьми.

3.Працівники закладу можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

4.Прийняття на роботу оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (в тому числі призначених органами державного управління освітою), який оголошується працівнику під розписку.

5.На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за м місцем основної роботи. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора комунального закладу «Червонівський НВК».

6. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, власник або уповноважений ним орган (керівник) забовязаний:

6.1. Роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

6.2. Ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку для працівників комунального закладу «Червонівський НВК» та колективним договором.

6.3. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

6.4. Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

6.5. Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

7. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених  чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

9.Припинення трудового договору оформляється наказом директора комунального закладу «Червонівський НВК» або начальника відділу освіти Первомайської РДА.

10. Власник або уповноважений ним орган (керівник) забовязаний  у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним  розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з  формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

            IІI. Порядок прийняття та звільнення працівників

1. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

-вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

-індивідуальну педагогічну діяльність;

-участь у громадському самоврядуванні;

-користуватися подовженою оплачуваною відпусткою;

-пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

2. Працівники комунального закладу «Червонівський НВК»  в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.Педагогічні працівники повинні:

-забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних умов, сприяти розвитку здібностей дітей;

-наставленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

-виховувати повагу до батьків, жінки, культурно – національних, духовних, історичних цінностей України, до її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

-готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-додержуватися  педагогічної етики, моралі, поважати гідність кожного учня;

-захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

-постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

4.Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідками посад службовців і тарифно – кваліфікаційними довідками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку дня працівників комунального закладу «Червонівський НВК» та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

 

 

IУ. Основні обов’язки власника або уповноваженого ним органу

1. Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти забовязаний:

-забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

-визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідним засобами роботи;

-удосконалювати навчально-виховний процес, упроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу;

-укладати розривати угоди, контракти з керівниками структурних підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 05 серпня 1993 року №293;

-доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (про надання відпустки) педагогічне навчання в наступному навчальному році.

-видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

-забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

-дотримуватися чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

-дотримуватися умов колективного договору, чуйно ставитися до повсякденних потреб працівників закладу освіти, учнів, забезпечувати надання   їм установлених пільг і привілеїв;

-організувати харчування учнів, і працівників закладу освіти;

-своєчасно подавати центральним органам державної влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан комунального закладу «Червонівський НВК»;

-забезпечувати належне утримування приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників закладу освіти, учнів.

 

 

    V. Робочий час і його використання

1. У  комунальному закладі «Червонівський НВК» встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Початок роботи школи з 07.30, закінчення о 16.00. Початок роботи адміністрації – 07.30, закінчення о 16.30. Обідня перерва з 11.00 до 11.30. Початок роботи прибиральниць – 07.30 з 30 –ти хвилинною обідньою перервою. Закінчення роботи, за умови повного робочого дня о 16.00 та 15.20 (на 0,9 ставки).

Початок роботи завгоспа, річного кочегара з 07.30 до 16.00 (з 30 хвилинною обідньою перервою);  робітник по обслуговуванню (0,8 ставки) з 07.30 до 14.50 (з 30 хвилинною обідньою перервою). Початок роботи кухаря з 06.30 до 13.00 (0,75 ставки) з 30 хвилинною обідньою перервою. Початок роботи підсобного робітника по харчуванню з 09.00 до 13.00.

2. Робочий час педагогічних працівників регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого навчання, а також в плані виховної та методичної роботи. Окрім педагогічного навантаження педагогічного працівника на тарифну ставку (18 навчальних годин на тиждень), робочий час включає й інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальними кабінетами тощо.

Тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється п.64 інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах 60 хвилин.

Перерви між уроками, таким чином, є робочим часом педагогічного працівника. Скорочення тривалості уроку (у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин) не є підставою  для зменшення тривалості робочого часу педагогічного працівника.

Для окремих категорій працівників може бути запроваджено підсумковий облік робочого часу.

3. У межах робочого дня педагогічні працівники повинні вести всі види навчально – методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади, робочого навчального плану і плану навчально-дослідницької роботи.

4.За умови відсутності педагога або іншого працівника директор забов’язаний вжити термінових заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

5.Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.

6.Директор комунального закладу «Червонівський НВК»  залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує за погодженням з педагогічним колективом та профорганізацією.

7.Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор комунального закладу «Червонівський НВК» залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує  їхнього навчального навантаження до початку канікул.

8.Графік надання відпусток погоджується з профорганізацією і складається на кожний календарний рік. Надання відпустки директору оформляється наказом відділу освіти Первомайської РДА, а іншим працівникам - наказом по закладу.

9.Педагогічним працівникам забороняється:

-змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

-подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

-передоручати виконання трудових обов’язків;

10.Забороня.ться в робочий час:

-відволікати педагогічних працівників від їхніх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

-відволікати працівників закладу освіти від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання.

 

    VІ. Заохочення за успіхи в роботі

1.За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань.. відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

2.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладу. Таким працівникам надається  також перевага при просуванні по роботі.  Заохочення оголошуються в наказі  (розпорядженні), доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

 

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

 

1.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

-догана;

-звільнення.

Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут комунального закладу «Червонівський НВК», правила внутрішнього розпрядку для працівників, не виконують посадових  обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають посаді, що обіймають звільняються з роботи згідно із законодавством про працю.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.3,4,7,8 ст.40, ст..41 Кодексу законів про працю України.

2.Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право приймати на роботу (обрання, затвердження, призначення на посаду) даного працівника.

3.Працівники. обрані до складу профспілкових органів і звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є; профорганізатор – без попередньої згоди органу відповідного профспілкового об’єднання.  До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4.За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

5.Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

 

6.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається  таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.