Звіт директора

Звіт
директора 
Комунального закладу «Червонівський НВК» 

 ЦВІРКУН НАТАЛІ ГРИГОРІВНИ

про свою діяльність на посаді протягом 2016-201.р.


      

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016/2017 навчального року.

    На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Червонівського  НВК перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено на загальних зборах у червні 2016 року.

       Протягом 2016-2017 навчального року педколектив працював над реалізацією основних положень Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про позашкільну освіту», закону України «Про засади державної мовної політики в Україні»,  Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», ст.53 Конституції України, постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 27.08.2010 № 776 «Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24», від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», з урахуванням наказу  Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПІН 5.2.008-01), наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Харківської облдержадміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів відділу освіти та інших нормативних документів щодо розвитку освітньої галузі.

     Навчально-виховний процес у 2016-2017 навчальному році в школі був організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

    Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася  Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1982 році. У 2016-2017 навчальному році працювало  19  педагогічних працівників, 4 сумісника та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 9 учнів – 11 класу та 6 учнів 9 класу.  У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою.  Наявність комп’ютерного класу та підключення до мережі Інтернет надало можливість використовувати комп'ютерні технології в навчальному процесі. В школі є сертифіковані комп'ютерні програми, які вчителі використовують в навчальному процесі.

       

 

2. Кадрове забезпечення

1.             Психолог

2.             Соціальний педагог – відсутній

3.             Вчителі гуманітарного циклу

4.             Вчителі природничо-математичного циклу

5. Вчитель трудового навчання

6.Вчителі початкових класів

7.      Вихователь дошкільної групи 

 3. Методична робота.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота у школі спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня, на особливості використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі школи як умови створення освітнього середовища учня. Зусилля були зосереджені на наданні дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерностї, створення творчої атмосфери, такого морального-психологічного клімату, який сприяв би пошуку більш ефективних, інноваційних технологій.

 До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають
педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних творчих груп.  
За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності творчих груп, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка), тощо.

   Методична робота у школі стимулювала деяких педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії. За наслідками атестації у 2016-2017 навчальному році було підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» Шуба Н.В.., підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І-ї категорії» вчителю Щуки В.М., присвоєна кваліфікаційна категорія 9 тарифному розряду    вчителю Неєсаловій Г.М..

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах,  засіданнях творчих та ініціативних груп.  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на належному рівні.

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь, практичних навичок учнів із навчальних предметів, формування компетентностей, який дає можливість отримати об’єктивну інформацію про стан викладання та рівень знань, умінь , практичних  навичок учнів з предмета, спрямованих на основі цих досліджень заходи з підвищення якості вивчення предмета, надати необхідну  організаційно-методичну допомогу вчителям-предметникам із метою поліпшення стану навчання предмета. Протягом навчального року здійснювався контроль за станом історії, обр.мистецтва, зарубіжної літератури, фізичної культури, Захиста Вітчизни, предмета «Основи здоров’я»

На  ІІ етапі  районного конкурсу «Учитель року – 2017» свій досвід представила вчитель математики Семенихіна Н.В. та вчитель  хімії та біології Бабіна Т.В.

4. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2016-2017 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 201року у школі налічувалось  95  учнів, до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це  14 учнів Учні нашої школи традиційно активні учасники різноманітних конкурсів та олімпіад.

 

 

 

За підсумками навчального року учні школи показали достатній рівень досягнень.  

З  81  учнів 2-11 класів: високий рівень – 3  учні (13 %), достатній рівень - 8 учнів (56%), середній рівень –5учнів(31%).

5. Виховна та позакласна робота.

    Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

 • Превентивне виховання.
• Морально-етичне виховання.
• Сімейне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Громадянсько-патріотичне виховання.
• Трудове виховання.
• Фізичне виховання і пропаганда  здорового способу життя.
• Екологічне виховання.

 

Результативність виховної роботи:

-активізація роботи учнівського самоврядування;

- використання активних форм роботи з учнями (вікторини, конкурси, екскурсії, волонтерська діяльність, презентації, ігри)

- індивідуальна робота класних керівників;

- співпраця класних керівників з батьками учнів та вихованців закладу;

- якість виховних заходів, участь у житті школи.

  Протягом року учні школи активно брали участь у спортивних змаганнях та виховних заходах школи та району.

6. Правовиховна робота.
     

 У навчальному закладі з учнями організовано такі форми 

Правового  навчання і виховання:
-
 тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
-
 лекції, бесіди на правову тематику.
-
 анкетування.
-
 зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
-
 уроки правознавства.
-
 індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.
-
 відвідування проблемних сімей вдома.

     Класними керівниками школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризикуТа все ж за звітній період траплялись випадки агресивної поведінки, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної  профілактичної роботи  на внутрішньо шкільному обліку учнів не зареєстровано, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх     учні школи відсутні.

 

7. Соціальний захист дітей.

   Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у  них становить:

• сиріт і позбавлених батьківського піклування - 2
• інваліді в- 1
• чорнобильців - 1
• з неповних сімей -
• багатодітних –

   Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

Також за бюджетний кошти діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку               грн.  

  8. Профорієнтаційна робота.

Школою проводиться певна робота з профорієнтації та працевлаштування неповнолітніх. Ведеться облік довідок щодо навчання випускників.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи -підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках.  Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

9. Співпраця з батьками.

        Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

 

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
   
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

  З метою покращення стану здоров’я учнів проводилось медичне обстеження дітей, проводились необхідні медичні щеплення (з дозволу батьків). Щорічно на базі закладу   діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Вчителі також щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.   

Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

    Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-9 класів відбувається згідно графіку на 2-3 перервах у їдальні школи.

11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі.  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводиться постійна профілактична акція «Увага- діти на дорозі!» Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

 

 13. Фінансово-господарська діяльність.

Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії.  Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.  

 

    За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року.

     Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори  школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбуються спортивні конструкції, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

14. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективи. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу це як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів  тощо.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.